توجه: به دلیل متغییر بودن کیفیت وضوح تصویر در نمایشگرهای مختلف، درصدی را جهت تغییر رنگ جزئی نسبت به رنگ اصلی درنظر داشته باشد.

tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5053
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5060 ( lumi )
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5070 (Ruoko)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5072(Honka)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5073 (Petäjä)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5074 (Karhu)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5075 (Kihokki)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5076 (Varpu)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5077 (Kanto)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5089 (Piki)
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5097
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5100
 
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5103
tikkurila
نام محصول : Valti Akva
کد رنگ : 5104
tikkurila
نام محصول : Pinja Color Oil