ترمووود

نمونه رنگ های چوب ترمووود


رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5053
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5060 ( lumi )
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5070 (Ruoko)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5072(Honka)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5073 (Petäjä)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5074 (Karhu)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5075 (Kihokki)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5076 (Varpu)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5077 (Kanto)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5089 (Piki)
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5097
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5100
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5103
رنگ چوب ترموود

نام محصول : Valti Akva

کد رنگ : 5104
روغن چوب ترموود

نام محصول : Pinja Color Oil

روغن پینجا

توجه: به دلیل متغییر بودن کیفیت وضوح تصویر در نمایشگرهای مختلف، درصدی را جهت تغییر رنگ جزئی نسبت به رنگ اصلی درنظر داشته باشد.